Arkiv

Helgeland Driftsassistanse VA
Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom
alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune.

alstahaug bindal bronnoy donna grane hattfjelldal hemnes heroy leirfjord
luroynesnaranarodoysomnatranavefsnvegavevelstadnordlandfylkeskommune

Vedtekter for HEVA

HELGELAND DRIFTSASSISTANSE VA

VEDTEKTER

 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 22. mars 2001

 Med siste endringer vedtatt på årsmøte 22. april 2015

 • 1 Formål

Helgeland Driftsassistanse VA har som formål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i kommunene på Helgeland gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi og kompetanseutvikling.

 • 2 Arbeidsform

Arbeidet organiseres med egen prosjektledelse som i samarbeid med styret arrangerer kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt. I samarbeid med ekstern ekspertise kan det også organiseres teknisk og driftsmessig gjennomgang av vannforsynings- og avløpsanleggene. Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune vil være aktuelle assistanseorgan.

 • 3 Medlemmer

Kommuner og interkommunale vannverk kan opptas som medlemmer. Andre offentlige etater/ organer og private vannverk kan opptas som assosierte medlemmer.

 • 4 Utmeldelse

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding til styret med 1-ett års varsel, senest 31.12.

 • 5 Årsmøtet

Årsmøtet og høstkonferansen er driftsassistansens øverste organ. Mellom årsmøtene og høstkonferansene ledes virksomheten av et styre. Årsmøtet holdes innen utgangen av mai hvert år og det skal også holdes en konferanse på høsten der neste års budsjett og arbeidsplan behandles/ vedtas. Ellers kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når dette kreves av minst 1/3 av medlemmene.

Varsel om årsmøte/høstkonferanse skal sendes ut minst 1-en- måned før møtet. Innkalling vedlagt dagsorden, saksdokumenter og innstilling fra styret skal sendes til medlemmene minst to uker før årsmøtet. Hvert medlem har 1-en stemme. Assosierte medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Ved endring av vedtektene kreves det at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for endring. For øvrige vedtak og valg kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Det skal holdes skriftlig avstemming når minst ett medlem krever dette. Det skal føres møtebok.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av to representanter til å skrive under møteboken
 • Godkjenning av årsmelding og regnskap
 • Godkjenning av arbeidsprogram
 • Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité
 • Andre saker som legges fram av styret
 • Saker som ønskes tatt opp av medlemmer må sendes styret minst 3-tre uker før årsmøtet

Høstkonferansen skal behandle:

 • Valg av to representanter til å underskrive møteboken
 • Medlemskontigent for neste år
 • Budsjett for neste år
 • Andre saker som legges fram av styret
 • Saker som ønskes tatt opp av medlemmer må sendes styret minst 3-tre uker før høstkonferansen
 • 6 Styret

Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. Styrerepresentantene velges for en periode på 2-to år, dog slik at halvparten av representantene er på valg hvert år.

Styret skal behandle:

 • Beslutninger i styret fattes med simpelt flertall
 • Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme
 • Det skal føres møtebok
 • Styret skal forestå ledelsen av driftsassistansen i samsvar med vedtektene og de vedtak som fattes av årsmøtet.
 • Styret har fullmakt til å ansette/ avsette prosjektleder. I denne forbindelse pålegges styret å utarbeide beskrivelse og instruks for prosjektlederstillingen.
 • Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet årsmelding og regnskap for foregående år, samt forslag til arbeidsprogram, budsjett og medlemskontigenter.
 • Videre skal styret ta stilling til eventuelle forslag til utredninger og prosjekter som ikke er inntatt i de årlige arbeidsprogrammene, og avgjøre om disse faglig og økonomisk ligger innenfor driftsassistansens virkeområde.
 • Styret skal være åpen for å utrede eventuell utvidelse av assistanseordningen til også å omfatte andre oppgaver innenfor teknisk sektor.
 • Styret skal for øvrig gi innstilling i alle saker som etter vedtektene skal avgjøres av årsmøtet/høstkonferansen

 

 • 7 Administrasjon/ sekretariat

Driftsassistansen administreres formelt under ett av regionrådene på Helgeland når det gjelder arbeidsgiveransvar, regnskapsføring og eventuelt kontorhold for prosjektleder.

Prosjektlederen er sekretær for driftsassistansen.

 • 8 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 2-to medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til valg på årsmøtet. Forslag sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.

 • 9 Endring av vedtektene

Vedtektene kan bare endres på årsmøte. Endring av vedtektene krever minst 2/3 av de avgitte stemmer er for endring.

 • 10 Avvikling

Forslag om oppløsning av driftsassistansen skal behandles på samme måte som vedtektsendringer, og er avgjort med 2/3 flertall når minst 2/3 av medlemmene er tilstede. Er ikke årsmøtet vedtaksført, må det innkalles til nytt møte som avgjør saken med simpelt flertall.

Del
Norkartcowi
brdr_dahl(dahl.no)
din_annonse_her